930×122 POSADA 5

angajări

SPITALUL MIOVENI FACE ANGAJĂRI

Spitalul Orășenesc Mioveni organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 15 posturi vacante contractuale, după cum urmează:

Citiți și: Turneu de handbal feminin în weekend

-5 posturi de asistent medical principal generalist (postliceal) pentru Chirurgie Generală, Anestezie Terapie Intensivă și Bloc Operator;

-10 posturi de infirmieră pentru Medicină Internă, Compartimentul Primiri Urgențe, Neonatologie, Chirurgie și Recuperare.

Citiți și: O nouă ședință de Consiliu Local la Mioveni

Condiții specifice de ocupare a posturilor:

-pentru posturile de asistent medical principal: diplomă de absolvire școală postliceală sau echivalentă (PL); adeverință grad principal; cel puțin trei ani vechime în domeniu; autorizație de liberă practică;

-pentru posturile de infirmieră: certificat de calificare profesională-infirmieră; vechime în domeniu de cel puțin doi ani.

Programul concursului:

-depunerea dosarului de înscriere se face până pe 6.12.2019, ora 14;

-proba scrisă va avea loc pe 16.12.2019, de la ora 9;

-proba practică/interviul va avea loc pe 19.12.2019, de la ora 9;

-probele de concurs se vor desfășura la sediul spitalului (bulevardul Dacia, nr.131 A).

Acte necesare pentru concurs:

a)cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituției;

b)originalul și copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)originalul și copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)originalul și copie după carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (se poate depune la dosar o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia candidatului de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

f)adeverință medicală care să ateste starea corespunzătoare de sănătate, eliberată (cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului) de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

h)certificat de membru, eliberat de OAMMR;

i)chitanță de plată a taxei de concurs (50 de lei și se achită la spital).

Tematica și bibliografia concursului de angajare sunt afișate la sediul spitalului, pe pagina de internet a spitalului spitalmioveni.ro și pe pagina de Facebook a acestuia https://www.facebook.com/SpitalulOrasenescMioveni/.

Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0730.013.970.

New Profesional Consult-555×222

Comentarii

SPALATORIE MURAY  570×90