930×122 CAPRA 5

angajări

Liceu important din Pitești angajează! Perioadă nedeterminată

Liceu important din Pitești angajează! Perioadă nedeterminată

Citiți și: Sute de joburi disponibile! Se deschide o fabrică gigant

Colegiul Național ,,Alexandru Odobescu” scoate la concurs un post de administrator de patrimoniu I S.

Perioada este nedeterminat.

Citiți și: Angajări masive la cel mai mare spital din Argeș!

Concursul se va desfășura în perioada 26.02.2024 – 21.03.2024, iar probele se vor susține la sediul Colegiul Național ,,Alexandru Odobescu”, str. Vasile Pârvan, nr.1, Pitești, jud. Argeș.

Înscrierile pentru concurs se fac începând cu data de 27 februarie 2024 până în data de 11 martie 2024, între orele 9.00 – 15.00.

Candidații se vor înscrie tot la sediul Colegiul Național ,,Alexandru Odobescu”, din Pitești.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

– Formular de înscriere la concurs;

– Copia actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

– Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz,

– Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și al altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

– Copia carnetului de muncă/raport REVISAL care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

– Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

– Adeverinţă medicală care să ateste sănătatea corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

– Curriculum vitae, model comun european;

– Alte documente relevante pentru candidat: adeverințe de perfecționări, alte specializări, etc.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

În cazul cazierului, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Liceu important din Pitești angajează! Perioadă nedeterminată

Relaţii suplimentare la telefon 0733331828, persoană de contact, secretar șef Sotir Ionela.

Toate probele de concurs se vor desfășura la sediul Colegiul Național ”Alexandru Odobescu”, str. Vasile Pârvan, nr.1, Pitești, jud. Argeș.

Candidații se vor prezenta la concurs cu actul de identitate.

Condițiile generale și specifice de înscriere și participare la concurs sunt cele prevăzute H.G.nr.1336 din 2022 cu modificările șl completările ulterioare și de fișa postului:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h.

Condiții specifice:

a) studii superioare: inginer/subinginer, economist, absolvite cu diploma de licență;

b) vechime în muncă: minim 10 ani, din care specialitatea studiilor: minim 5 ani;

c) cunoștințe operare PC;

d) cunoștințe practice de utilizare a platformei SICAP.

New Profesional Consult-555×222

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

570 X 90 CAPRA 3