930×122 CAPRA 5

Noutati privind Codul Fiscal

Lecţia de economie a lui Crăciuneanu

Noutăţi privind Codul Fiscal pe înţelesul tuturor

Odată cu apariţia Ordonanţei de urgenţă nr. 34, publicată în M.O., Partea I nr. 249, din data de 14 aprilie ac. şi a Hotărâri nr. 488, publicată în M.O., Partea I nr. 286, din data de 30 aprilie ac., mediul de afaceri românesc a fost bulversat, de aceea încercăm o “limpezire” în plan teoretic şi practic.

Impozitul pe profit

La determinarea impozitului pe profit datorat contribuabilii, alţii decât societăţile bancare şi persoanele juridice străine, vor avea în vedere. Calculul impozitului minim de plată aferent trimestrului sau anului respectiv, prin încadrarea în tranşa de venituri totale anuale, în funcţie de cifra de afaceri înregistrată la data de 31 decembrie a anului precedent. Compararea impozitului real datorat cu cel minim prevăzut în tabelul alăturat şi plata sumei celei mai mari.

NR.

CRT.

VENITURI TOTALE ANUALE

(LEI)

IMPOZIT MINIM ANUAL PENTRU

PERIOADA MAI-

DECEMBRIE 2009

(LEI)

IMPOZIT MINIM

ANUAL PENTRU

ANUL 2010

1 0-52.000 1.467 2.200
2 52.001-215.000 2.867 4.300
3 215.001-430.000 4.333 6.500
4 430.001-4.300.000 5.733 8.600
5 4.300.001-21.500.000 7.333 11.000
6 21.500.001-129.000.000 14.667 22.000
7 Peste 129.000.001 28.667 43.000

Spre exemplu, o societate a realizat în anul 2008, o cifră de afaceri de 220.000 lei, un profit brut pe trimestrul I al anului în curs de 15.000 lei, respectiv 5.000 lei pe trimestrul II, un impozit pe profit la 30.06.2009 = 20.000 x 16% = 3.200 lei, un impozit declarat pe trimestrul I = 15.000 x 16% = 2.400 lei şi un impozit datorat în trimestrul II = 3.200 – 2.400 = 800 lei. Pentru calculului impozitului minim aferent lunilor mai şi iunie al anului în curs, se ţine cont de 4.300 lei impozitul ce corespunde venitului total anual de 220.000 lei din tabelul în cauză, şi astfel rezultă algoritul de calcul = 6.500 lei : 12 luni = 542 lei x 2 luni = 1.084 lei. Astfel, pentru trimestrul II, societatea datorează un impozit de 1.084 lei, şi nu de 800 lei. Suma de 1.084 lei va fi înscrisă în Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, aferentă trimestrului II al ac.

De la anul următor, mai precis 2010, contribuabilii analizaţi urmează să aplice sistemul plăţilor anticipate, în sumă de o pătrime, trimestrial din suma datorată pentru anul precedent, urmată de regularizarea la finele anului curent.

Contribuabilii nou-înfiinţaţi vor fi obligaţi să plătească un impozit anticipat în cursul anului 2009 la nivelul impozitului minim stabilit pentru prima tranşă de venit. Astfel, un agent economic care se înfiinţează în luna iunie ac. Şi se declară plătitor de impozit pe profit va fi obligată să plătească, pentru trimestrul II suma de 183 lei = 2.200 lei : 12 luni, pentru trimestrul III suma de 550 lei = 2.200 lei : 12 luni x 3 luni şi pentru trimestrul IV suma de 550 lei.

Acordarea deductibilităţii limitate a chetuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparare, exclusiv cheltuielilor privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoane cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice, la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.

Considerarea ca nedeductibile în perioada mai 2009 – decembrie 2010, a cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele care sunt destinate, pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă de 3.500 kg şi un număr de 9 scaune, aflate în proprietatea sau folosinţa contribuabilului, cu excepţia celor utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal salarial, care de reportaj, agenţi de vânzări, transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi, închirierea către alte persoane şi şcoli de şoferi.

Pentru a putea deduce cheltuielile aferente combustibilului pentru vehiculele menţionate trebuie, desfăşurate activităţiile respective prin înscrierea în obiectul de activitate, justificarea consumului de combustibil în baza foilor de parcurs şi emiterea de facturi cu astfel de prestări de servicii cum ar fi: reparaţii, pază şi protecţie, transport, curierat, închiriere, distribuţie marfă, etc.

Alte reglementării

Impozitul microîntreprinderilor se va face prin plata unui impozit aferent venitului înregistat, prin aplicarea unui procent de 3% asupra cifrei de afaceri pentru anul curent, şi totodată este mai mic decât impozitul minim anual, din tabelul analizat.

Aceste prevederi nu se aplică societăţilor aflate în inactivitate temporară pe o perioadă de trei ani, înscrise la oficiul registrului comerţului. În situaţia în care contribuabilii intră în inactivitate temporară în cursul anului, prevederile se aplică pentru perioada cuprinsă între începutul anului şi data când societatea înregistrează la oficiul registrului comerţului cererea de înscriere de menţiuni. Contribuabilii care se înfiinţează în cursul anului ca urmare a operaţiunilor de reorganizare (fuziune, divizare, absorţie etc.) aplică prevederile legale de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului.

În cazul vehiculelor rutiere motorizate analizate, în perioada mai 2009 – decembrie 2010, nu se deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor acestor autovehicule şi nici taxa aferentă achiziţiilor de combustibil, aflate în proprietatea sau folosinţa persoanei impozabile, cu excepţiile amintite, la care se adaugă cele folosite în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional, dar nu cele în scopuri comerciale, spre exemplu de revânzare. Totodată, prevederile nu se aplică pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009, dacă livrarea acestora intervine după această dată.

Prin achiziţie de vehicule, se înţelege cumpărarea unui vehicul din România, importat sau achiziţionat intracomunitar, adică între statele membre U.E.

Pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu prima lună a perioadei respectivă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă. Trebuie astfel să depună o declaraţie de menţiuni la organul fiscal teritorial, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei care generează această obligaţie, fără a avea posibilitatea de a reveni ulterior.

Următorul articol va avea ca temă „Soluţii utile de criză? Studiu de caz.”

Viorel Crăciuneanu

[email protected]

555 pe 222 COSTACHE

Comentarii

570 pe 90 Costache