Donaris 930 x 122

apa canal

ANUNȚ DE SELECȚIE PENTRU DOUĂ POSTURI LA SC APĂ CANAL

Consiliul de Administraţie/Comitetul de Remunerare şi Nominalizare constituit la nivelul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti anunţă demararea procedurii de recrutare/evaluare/selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de Director Economic şi Director Implementare Proiecte, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Citiți și: Apă Canal cumpără autoturisme 4×4

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE:

I.1 Condiţii generale:

Citiți și: Societate importantă din Pitești angajează!
 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române;
 • stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de documente medicale valabile;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • să nu fie incapabile, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

I.2 Condiţii specifice:

 1. Pentru postul de Director Economic: 
 • studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă de lungă durată;
 • experienţă în domeniul financiar – contabil de minim 5 ani.
 1. Pentru postul de Director Implementare Proiecte:
 • studii superioare tehnice, economice sau juridice absolvite cu diplomă de licenţă de lungă durată;
 • experienţă în implementarea şi gestionarea proiectelor cu finanţare externă de minim 5 ani.
 1. Criterii de evaluare şi selecţie a candidaţilor:

Candidaţii vor fi evaluaţi şi selectati pe baza cunoştinţelor, experienţei şi a abilităţilor manageriale următoare:

 • experienţă de conducere/coordonare în cadrul unor întreprinderi publice/regii autonome/societăţi comerciale cu activitate similară;
 • nivelul de cunoaştere şi experienţă în aplicarea practică a reglementărilor şi procedurilor privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • gradul de cunoaştere a direcţiilor strategice de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel naţional şi la nivelul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş;
 • cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii;
 • cunoştinţe privind bunele practici de guvernanţă corporativă;
 • participarea la activitatea unor grupuri de lucru sau decizionale din domeniul furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă;
 • abilităţi de comunicare;
 • capacitate de implementare a Planului de Administrare al Societăţii;
 • capacitate de luare a deciziei şi asumarea răspunderii;
 • capacitate de organizare, coordonare şi control.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:

 • CV în format Europass (modelul se va descărca de pe site-ul societăţii);
 • Cazier judiciar;
 • Copii legalizate după acte de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor);
 • Copie act identitate;
 • Copie carnet de muncă/documente doveditoare;
 • Dovada numirii în calitate de manager (unde este cazul);
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu a fost condamnat pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Declaraţie de consimţământ cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor personale (modelul declaraţiei se va descărca de pe site-ul societăţii);
 • Scrisoare de recomandare (opţional).

ETAPELE DE DESFĂŞURARE A SELECŢIEI:

 • Selecţia dosarelor de înscriere;
 • Interviul candidaţilor selectaţi (se va face pe baza bibliografiei afişate pe site-ul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A.: www.apacanal2000.ro – (pondere 50%);
 • Examen scris (se va face pe baza bibliografiei afişate pe site-ul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A.:www.apacanal2000.ro – (pondere 50%).

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti.

Candidaturile:

Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune în perioada 01.04.2016 – 15.04.2016 la Registratura S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., Piteşti – Argeș, bulevardul I.C. Brătianu, nr. 24A, în plic închis şi sigilat. Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi data depunerii candidaturii. Plicul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director Economic/Director Implementare Proiecte al S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., după caz, precum şi numele, prenumele şi numărul de telefon.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica pe data de 18.04.2016 pe site-ul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A.: www.apacanal2000.ro.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul interviului şi a probei scrise care se va desfăşura pe data de 22.04.2016, ora 10, la sediul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. din Calea Craiovei, nr. 38, municipiul Piteşti, judeţul Argeş.

Calendarul interviurilor şi al probei scrise se va publica pe site-ul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A.: www.apacanal2000.ro.

Donaris 555×222

Comentarii

Donaris 570×90

Dacă vrei publicitate pe ePitesti.ro trimite mesaj la 0774 587 441 sau un email la [email protected] și te contactăm noi.

Trimite-ne știrea ta pe whatsapp la
0774 587 441