EcoMoto 930×122

administrație

APĂ CANAL CAUTĂ MEMBRI PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

SC Apă Canal 2000 SA Piteşti anunţă organizarea procedurii de selecţie/evaluare pentru ocuparea a 5 posturi de membru în Consiliul de Administraţie, conform prevederilor art. 29 şi art. 60 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Citiți și: Societate importantă din Pitești, informare de ultim moment: Este GRATUIT!

Fiecare candidat care aplică pentru postul de administrator al SC Apă Canal 2000 S.A. trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulativ:

-Are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

Citiți și: Din nou, un eveniment fantastic la Pitești Arena!

-Cunoaşte limba română (scris şi vorbit)

-Nu a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002, Legea nr. 85/2006 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

-Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică şi/sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani

-În temeiul art. 33. din O.U.G 109/2011 nu exercită în prezent mai mult de 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României

-Nu este în conflict de interese, potrivit legii şi statutului societăţii, cu S.C. Apă Canal 2000 S.A..

Criterii de evaluare/selecţie:

1.Experienţă în administrarea/managementul unor societăţi publice sau comerciale profitabile din domeniul societăţii comerciale

2.Experienţă în administrarea/managementul altor tipuri de societăţi comerciale

3.Experienţă în proiecte cu finanţare europeană în domeniul societăţii comerciale sau în afara lui

4.Competenţă managerială (studii superioare în domeniul inginerie/juridic/economic; viziune strategică; luarea deciziei; managementul personalului; cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii; cunoştinţe privind bunele practici de guvernanţă corporativă)

5.Competenţă profesională (comunicare, organizare, coordonare şi control).

Dosarul de înscriere a candidaţilor se va depune la secretariatul societăţii în plic sigilat, având înscrisă menţiunea „Candidatură pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. APĂ CANAL 2000 S.A.”, precum şi numele şi prenumele/număr de telefon/e-mail. Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun în perioada 16.11.2015 – 04.12.2015, ora limită de depunere fiind 16:30, la registratura SC Apă Canal 2000 S.A. din Piteşti, de pe bulevardul I.C. Brătianu, nr. 24A, acolo unde vor primi număr de înregistrare şi data certă a depunerii.

Plicul va conţine următoarele documente:

1.Cerere de înscriere (anexa nr. 1)

2.Copie act de identitate

3.Declaraţie pe propria răspundere referitoare la îndeplinirea condiţiilor de participare (anexa nr. 2)

4.Curriculum vitae în format Europass (anexa nr. 3)

5.Copii legalizate după actele de studii

6.Copii după certificări, diplome, atestate ce aduc valoare postului

7.Cazier judiciar

8.Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 30 de zile anterior depunerii candidaturii de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice

9.Aviz psihologic pentru funcţia pentru care candidează

10.Copie carnet de muncă sau documente doveditoare privind experienţa în activitatea de administrare/management, după caz, dovada numirii în calitate de Administrator/Manager, după caz

11.Dovada pentru profitabilitatea societăţilor administrate/conduse din poziţie de management

12.Declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale în cadrul procedurii de recrutare şi selecţie, precum şi de a putea fi verificate informaţiile furnizate (anexa nr.4).

Anexele sunt disponibile pe site-ul SC Apă Canal 2000 S.A..

Evaluarea va consta în susţinerea unui interviu de selecţie şi a unei probe scrise pe marginea viziunii de administrare, care se va desfăşura în perioada 8 – 9.12.2015 la sediul SC Apă Canal 2000 S.A. din Piteşti, de pe strada Calea Craiovei, nr. 38, ora 10.

Perioada de evaluare va fi extinsă în funcţie de numărul de candidaturi eligibile. Rezultate vor fi publicate pe site-ul SC Apă Canal 2000 S.A..

555 X 222 POSADA 2

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Pizza Sapori Italia 570 90