Donaris 930 x 122

spitalul mioveni

Spitalul Mioveni angajează

Spitalul Orăşenesc Mioveni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de medic – Compartimentul Managementului Calității Serviciilor Medicale.

Citiți și: Dotări de 4,9 milioane de euro la Spitalul Mioveni

Condiții specifice de ocupare a postului:

– MEDIC – diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină,  cunoștințe operare PC.

Citiți și: La Spitalul din Mioveni vin tot mai mulți medici de valoare

– Curs în domeniul Managementul Calității în Spitale (sau dovada că este curs de formare)

– Fără vechime în specialitatea studiilor;

ACTE NECESARE PENTRU CONCURS

Dosarul de înscriere la concurs se depune la registratura din cadrul Spitalului Orășenesc  Mioveni până la data de: 20.10.2021, ora 14.00 și va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum și copiile   documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) caretul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, (se poate depune la dosar o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligația candidatului de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului).

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) chitanța de plată a taxei de concurs (50 lei);

Proba scrisă va avea loc în data de 29.10.2021, ora 09.00  și proba practică/interviul în data de 05.11.2021, ora 09.00.

Probele de concurs se vor desfășura la sediul instituției din oraș Mioveni, B-d.Dacia, nr 131 A.

Tematica și bibliografia sunt afișate la sediul instituției și pe pagina de internet a spitalului.

Supernova-BTS-RO-External-banner-555x222px

Comentarii

SMART KIDS 570×90