930×122 CAPRA 5

ana stan

Ana Stan, lecție de drept pentru consilierii PNL și USR PLUS

ANA STAN, LECȚIE DE DREPT PENTRU CONSILIERII PNL ȘI USR PLUS.

Citiți și: Oficial. Ana Stan și Gelu Tofan, „exmatriculați” din PNL Argeș!

Ana Stan, consilier local al municipiului Pitești, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați notari publici din municipiu, a prezentat o opinie juridică argumentată cu privire la proiectele de hotărâre care au fost pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Pitești cu privire la desemnarea reprezentanților CL în AGA la societățile comerciale subordonate forului decizional al municipiului.

„Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 131 Cod Administrativ, consilierii locali pot fi împuterniciți prin Hotărâre a Consiliului Local să reprezinte interesele U.A.T. în Adunările Generale ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali, respectiv în Societățile ”Termo Calor Confort” S.A. și ”Apă-Canal 2000” S.A..

Citiți și: PNL Pitești. După Tofan, Coteț a luat-o la ochi și pe Ana Stan

PENTRU DEZLEGAREA ACESTEI CHESTIUNI DE DREPT, AM ANALIZAT PREVEDERILE URMĂTOARELOR ACTE NORMATIVE:

 1. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale (în prezent abrogată);
 2. Codul Administrativ, adoptat din O.U.G. nr. 57/2019;
 3. Legea Serviciilor Comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată în martie 2013.
 4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 5. Legea societăților comerciale nr. 31/1990;

Raportat la toate dispozițiile prevăzute în normele juridice din actele normative invocate mai sus, cu referire la atribuțiile Consiliului Local și ale Primarului, pot afirma cu certitudine că prin actualul Cod Administrativ adoptat prin O.U.G. 57/2019, au fost eliminate atribuțiile Consiliului Local de a desemna, prin Hotărârea Consiliului Local, consilieri locali să reprezinte interesele U.A.T. în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali și în Adunările Generale ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitare.

SCURT ISTORIC AL REGLEMENTĂRII JURIDICE

O să fac un scurt istoric al reglementării juridice a chestiunii pusă în discuție pentru a explica cum s-a ajuns la această concluzie juridică:

 1. 1. În Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale (în prezent abrogată), Consiliul Local, în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 3, lit. c, avea următoarea atribuție: Consiliul Local ”Exercită în numele unității administrativ teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii”. În plus, la art. 37 din aceeași lege (în prezent abrogată), se preciza că: ”Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ teritoriale în societățile comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărâre a Consiliului Local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.”

Din analiza articolelor 36 și 37 din Legea nr. 215/2001, se poate observa că într-adevăr, consilierii locali erau cei desemnați prin Hotărârea Consiliului Local să reprezinte interesele Unității Administrativ Teritoriale (U.A.T.), atât în societățile comerciale la care U.A.T. deținea participații, cât și în Asociațiile de dezvoltare intercomunitară și regiile autonome de interes local.

Până la intrarea în vigoare a Noului Cod Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, consilierii locali puteau fi desemnați să reprezinte Municipiul Pitești atât în Adunările Generale ale Societății ”Termo Calor Confort” S.A., cât și în Adunările Generale ale Societății ”Apă Canal 2000” S.A.

 1. 2. În anul 2013, Parlamentul României a elaborat și votat câteva modificări la Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, una dintre aceste modificări fiind cuprinsă în art. 10 8, cu următorul cuprins: ”Prin derogare de la prevederile art. 37 și art. 92 ale Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Statutul și Actul constitutiv ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate <<Serviciile de utilități publice>>, se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative, ale unităților administrativ teritoriale membre și se semnează, în numele și pe seama acestora, de primarii unităților administrativ teritoriale asociate și/sau, după caz, de președintele Consiliului Județean, care sunt reprezentanți ai comunelor, orașelor, municipiilor și județelor în Adunările Generale ale Asociației; primarii și Președinții de Consilii Județene își pot delega calitatea de reprezentant în Adunarea Generală a Asociației, prin dispoziție”.

Aceste derogări de la Legea nr. 215/2001, care eliminau parte din atribuțiile Consiliului Local au fost declarate neconstituționale prin Decizia Curții Constituționale nr. 442/10.06.2015, unul dintre motive fiind acela că printr-o lege ordinară, cum este Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, nu se poate modifica o lege organică, cum este Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale (în prezent abrogată).

Chiar dacă această modificare a fost eliminată din Legea nr. 51/2006, legiuitorul nu a renunțat la intenția de a atribui, prin lege, direct Primarului, calitatea de reprezentant al U.A.T. în Adunările Generale ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și ale operatorilor regionali și locali. Astfel, odată cu elaborarea Noului Cod Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, legiuitorul a introdus în conținutul dispozițiilor art. 132 prevederea că primarul este de drept, adică potrivit legii, reprezentantul Adunărilor Generale ale Asociațiilor intercomunitare și în Adunările Generale ale operatorilor generali și locali, cu mențiunea că primarul poate delega calitatea de reprezentant al U.A.T. potrivit dispozițiilor art. 132.

În concluzie, dacă prin vechea Lege a Administrației Publice Locale nr. 215/2001, în conformitate cu dispozițiile art. 36 și art. 37, consilierii locali erau cei împuterniciți să reprezinte interesele U.A.T. în Adunările Generale ale tuturor societăților comerciale la care U.A.T. avea participație, acest drept s-a dat, prin Noul Cod Administrativ, doar primarului, singura autoritate publică executivă.

Consider că legiuitorul a avut în vedere obiectul de activitate al operatorilor regionali și locali, modul acestora de înființare, funcționare și organizare, prevăzute în Legea  nr. 51/2006 la art. 2 lit. g) și h) și art. 10 alin. 8 și alin. 9, precum și faptul că primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă reprezintă unitatea administrativ teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoane fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție (vezi art. 154 alin. 6 din Codul Administrativ).

Având în vedere dispozițiile actelor normative pe care le-am prezentat, analizat și coroborat, ținând cont și de faptul că prin Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, la art. 16 se prevede că ”în procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în  mai multe articole sau alineate din același act normativ” pentru evitarea paralelismului, afirm că redactarea articolelor 129 , 131 și 132 din Codul Administrativ este clară, precisă și exclude orice echivoc, nu prezintă reglementări care să fie suprapuse, iar dispozițiile prevăzute în aceste articole sunt într-o succesiune logică juridică care nu dau posibilitatea de interpretare.

EXISTĂ UN PRINCIPIU ÎN DREPT CARE SPUNE: ”UNDE LEGEA NU DISTINGE, NICI NOI NU PUTEM DISTINGE”.

Plecând de la ideea bunei-credințe, în exercitarea mandatelor de consilier local, nu există posibilitatea de interpretare a dispozițiilor art. 129 și art. 132 din Codul Administrativ, în sensul că <<și consilierii locali pot alături de primar să fie împuterniciți să reprezinte interesele U.A.T. în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali, în cazul de față în Adunările Generale ale Societății ”Termo Calor Confort” S.A. și Societății ”Apă-Canal 2000” S.A.>>

Atribuția privind reprezentarea în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali, cât și în Adunările Generale ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, este dată de drept, adică potrivit legii, doar primarului care poate delega această calitate de reprezentant al UAT în Adunările Generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local, conform dispozițiilor art. 132 din Codul Administrativ.

Admițând, prin absurd, că inițiatorii celor două Proiecte de Hotărâri nu sunt interesați de argumentația juridică și de concluzia care s-a desprins, dorind să supună la vot cu orice risc aceste proiecte de hotărâri, atrag atenția că, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ, consilierii locali trebuie să respecte legile țării, să dea dovadă de bună-credință și fidelitate față de colectivitate. În caz contrar, în conformitate cu art. 240 din Codul Administrativ, în cazul în care printr-un act administrativ emis de Consiliul Local, fără a fi fundamentat, avizat din punct de vedere al legalității, s-au produs consecințe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorității deliberatoare, care poate fi administrativă, civilă sau penală, după caz.

În calitate de jurist și de Președinte al Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local, avizez negativ ambele proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi a Ședinței  Extraordinare a Consiliului Local din data de 22.03.2021, cu indicația de a nu fi supuse la vot!”, a transmis Ana Stan, într-un comunicat trimis redacției ePitești.ro.

Nota redacției: Ambele puncte de pe ordinea de zi din ședința extraordinara de astăzi, au fost votate. Vom reveni asupra acestui subiect.

555 X 222 POSADA 2

Comentarii

Un comentariu

 • Bogdan spune:

  Știe multa carte …la cum a facut facultatea !
  PNL – ul s a legat la cap cu cine nu trebuia dar își merita totul !

New Profesional Consult 570×90