930 x122 grota rece

anunț

Curtea de Apel Pitești, anunț important

Curtea de Apel Pitești anunţă declanşarea unei proceduri de transfer la cerere pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului juridic de la Curtea de Apel Pitești.

Citiți și: Anunț public – Construire spălătorie Auto self servis

Consilierul juridic funcționează sub coordonarea preşedintelui Curții de Apel Pitești.

Durata normală a timpului de muncă: 8 h/zi, 40 de ore/săptămână.

Citiți și: Pitești. Decizie majoră la Curtea de Apel! Ce se întâmplă de luni

Condiţiile specifice pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice de execuţie de consilier juridic clasa I, grad profesional superior:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

– gradul profesional superior şi vechimea în specialitatea studiilor de minimum 7 ani, conform dispoziţiilor art. 468 alin. (1) litera c) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;

–  să nu fi fost sancţionat disciplinar.

Cunoștințe operare PC

Experiență relevantă în domeniul juridic

Constituie avantaj – perfecționări (specializări) în domeniul vizat.

Funcţionarii publici interesaţi vor depune, în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, următoarele documente:

– cerere de transfer;

– curriculum vitae – format european;

– copia actului de identitate;

– acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

– copii ale actelor doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor de studii;

– copia carnetului de muncă sau a adeverinţei/adeverinţelor doveditoare a vechimii în specialitate, după caz;

– adeverinţă eliberată de instituţia angajatoare din care să rezulte funcţia publică deţinută în prezent şi gradul profesional, precum şi inexistenţa sancţiunilor disciplinare;

– adeverință medicală care atestă că este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

– declarație pe proprie răspundere că:

– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

– nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

– nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Documentele se depun, ca regulă, la Curtea de Apel Pitești – Compartimentul Resurse Umane, copiile urmând a fi certificate pentru conformitate, după confruntarea originalelor.

Mai multe detalii AICI

New Profesional Consult-555×222

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

570 X 90 CAPRA 3